Τσιπνής Τάσος

Τάσος Τσιπνής

Ιδ. Υπάλληλος Τραπέζης