Φραγκή Λίτσα

Ευαγγελία (Λίτσα) Φραγκή

Συνταξιούχος